Studies of war and peace /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Nobel Symposium on "The Study of War and Peace--Perspectives on Present Knowledge and Research" :
Tác giả khác: Østerud, Øyvind, 1944-.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oslo : Oxford ; New York : Norwegian University Press ; Distributed world-wide excluding Scandinavia by Oxford University Press, c1986.
Loạt:Scandinavian library
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Athi-River Campus: Open Shelves

Chi tiết quỹ từ Athi-River Campus: Open Shelves
Số hiệu: JX1952.S77
Mã vạch BK014545 Sẵn có  Đặt Giữ